Ιατρικη πειθαρχικη ευθυνη. Διαδικασια και case study.

Ιατρική πειθαρχική ευθύνη. Διαδικασία και case study.
10 Jul 2015
18:00 - 18:30

Ιατρικη πειθαρχικη ευθυνη. Διαδικασια και case study.

Αντικείμενο ανάλυσης και συζήτησης θα αποτελέσουν τα στοιχεία που περιγράφουν και καθορίζουν την πειθαρχική ευθύνη των ιατρών. Θα εξετασθούν η έννοια του πειθαρχικού παραπτώματος και της πειθαρχικής τιμωρίας, θα αναλυθούν τα κρισιμότερα στάδια της πειθαρχικής διαδικασίας και οι βασικότερες πειθαρχικές ποινές, και όλα αυτά με έμφαση αφενός στις εξουσίες των πειθαρχικών οργάνων και αφετέρου στα δικαιώματα του πειθαρχικώς ελεγχόμενου ιατρού. Η ως άνω ανάλυση θα διέρχεται μέσα από εμπειρικά παραδείγματα που παρουσιάζουν τις αντικρουόμενες θέσεις μεταξύ των παραγόντων της πειθαρχικής διαδικασίας (των πειθαρχικών οργάνων, των πειθαρχικά διωκομένων, αλλά και των καταγγελλόντων). Τέλος, θα παρουσιασθεί σε γενικές γραμμές η θέση της πειθαρχικής ευθύνης σε σχέση με την ποινική διαδικασία, που τυχόν εξελίσσεται παράλληλα, καθώς και η επιρροή της μίας επί της άλλης.