Αστικη Ευθυνη κατα την παραγωγη και προωθηση φαρμακων. Δυο παραδειγματα.

11 Jul 2015
17:30-18:00

Αστικη Ευθυνη κατα την παραγωγη και προωθηση φαρμακων. Δυο παραδειγματα.

Η αστική ευθύνη της φαρμακευτικής εταιρείας τόσο κατά το στάδιο της παραγωγής, όσο και της εν γένει διάθεσης του φαρμακευτικού προϊόντος εμπίπτει στην ειδικότερη νομοθεσία περί καταναλωτή. Στην εισήγηση αυτή αναλύονται, με παραδείγματα μέσα από τη νομολογία, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας ειδικά για την περίπτωση του φαρμάκου, ενός προϊόντος, το οποίο από τη φύση του και εξ’ ορισμού ενέχει κινδύνους για την υγεία (παρενέργειες κλπ.). Από την ανάλυση αυτή εξάγονται συμπεράσματα αναφορικά με τη ακολουθητέα στρατηγική μίας σχετικής αγωγής, αλλά και τη διάρθρωση των αντίστοιχων νομίμων βάσεων (ενστάσεων κλπ.) της άμυνας της φαρμακευτικής εταιρείας.